1. Giới thiệu

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để làm tròn cam kết cung cấp một trải nghiệm dịch vụ chưa từng có cho khách hàng. Trong chính sách đang triển khai, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư về thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập.

Là một trong những khách hàng của chúng tôi, quý vị hiểu và đồng ý rằng chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư Toàn Cầu cho Khách Hàng (“Chính Sách” này).

2. Phạm Vi Áp Dụng của Chính Sách này

Chính Sách này áp dụng cho những thông tin cá nhân của khách hàng và những cá nhân là đối tác kinh doanh của chúng tôi hoặc đến công tác với chúng tôi và việc sử dụng những thông tin cá nhân đó dưới mọi hình thức – cho dù là bằng lời nói, điện tử hoặc văn bản.

Nếu chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị cho người khác trong các doanh nghiệp khách sạn trực thuộc của chúng tôi, thì những tổ chức đó trước tiên phải chấp thuận chịu sự ràng buộc theo Chính Sách này đối với quá trình xử lý thông tin cá nhân của quý vị.

Mặc dù Chính Sách này được dự kiến dùng để mô tả những hoạt động xử lý thông tin với quy mô rộng lớn nhất trên toàn cầu, nhưng những hoạt động xử lý này có thể bị giới hạn thêm trong một số phạm vi quyền hạn theo giới hạn của luật pháp. Ví dụ: luật pháp của một quốc gia cụ thể có thể giới hạn những loại thông tin cá nhân chúng tôi được phép thu thập hoặc hình thức xử lý thông tin cá nhân đó. Trong những trường hợp này, chúng tôi điều chỉnh các phương thức và/ hoặc chính sách nội bộ của mình để phù hợp với những yêu cầu của luật pháp địa phương.

3. Những Loại Thông Tin Cá Nhân Chúng Tôi Thu Thập

Thuật ngữ “thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của quý vị. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:

·         Tên, giới tính, chi tiết liên hệ tại nhà riêng và nơi làm việc, chức danh công việc, ngày sinh và nơi sinh, quốc tịch, thông tin hộ chiếu và thị thực của quý vị;

·         Thông tin nghỉ lại của khách hàng, bao gồm các khách sạn quý vị đã ở, ngày đến và đi, hàng hóa và dịch vụ đã mua, những yêu cầu đặc biệt đã đưa ra, theo dõi những ưu tiên dịch vụ của quý vị (bao gồm ưu tiên phòng và kỳ nghỉ), số điện thoại đã gọi và các bản fax cũng như tin nhắn đã nhận;

·         Thông tin thẻ tín dụng của quý vị, thông tin tài khoản người dùng trực tuyến, thông tin hồ sơ cá nhân hoặc mật khẩu cũng như mọi thông tin tham gia chương trình đối tác du lịch và hành khách bay thường xuyên;

·         Mọi thông tin cần thiết để thực hiện những yêu cầu đặc biệt (ví dụ như điều kiện sức khỏe cần có nơi ở đặc biệt, mua sắm hàng hóa và dịch vụ);

·         Thông tin quý vị cung cấp về những ưu tiên cho hoạt động marketing của mình hoặc trong khi tham gia vào các cuộc khảo sát, thi đấu hay chương trình khuyến mại;

·         Thông tin thu thập thông qua sử dụng các hệ thống truyền hình mạch kín, thẻ quẹt và những hệ thống an ninh khác;

·         Thông tin liên hệ và những thông tin chi tiết liên quan về các tài khoản người lao động của công ty và các bên bán cũng như những cá nhân khác là đối tác kinh doanh của chúng tôi (ví dụ như đại lý du lịch, người lập kế hoạch hội họp và sự kiện); và

·         Trong một số trường hợp nhất định, thông tin liên quan tới sự tín nhiệm của khách hàng.

Hầu hết thông tin cá nhân chúng tôi xử lý là thông tin mà quý vị hay người nào đó là đại diện của quý vị chủ định cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể phỏng đoán về quý vị dựa trên những thông tin khác quý vị cung cấp hoặc dựa trên quá trình trao đổi với quý vị của chúng tôi, hoặc thông tin cá nhân về quý vị mà chúng tôi nhận được từ một bên thứ ba.

Có thể có những trường hợp trong đó thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập được coi là “Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm” theo luật pháp về quyền riêng tư của một số quốc gia. Những điều luật đó định nghĩa “Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm” là thông tin cá nhân mà từ đó chúng tôi có thể xác định hoặc suy ra nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc của cá nhân, quan điểm chính trị, tín ngưỡng hoặc những niềm tin khác tương tự tín ngưỡng, tư cách hội viên trong công đoàn hoặc hiệp hội chuyên môn, tình trạng sức khỏe về thể chất hoặc tinh thần, dữ liệu di truyền, đời sống tình dục hoặc dữ liệu luật pháp (bao gồm thông tin về hành vi phạm tội hoặc bị cho là phạm tội). Chúng tôi chỉ xử lý “Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm” trong phạm vi quyền hạn của quý vị nếu và đến một giới hạn pháp luật hiện hành cho phép.

Khi quý vị đồng ý với Chính Sách này, quý vị đã đồng ý rõ ràng và bằng văn bản cho phép, đến một mức độ theo yêu cầu của luật pháp địa phương trong một số phạm vi quyền hạn, xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào mà quý vị cung cấp cho Holiday Beach mà được xem là Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm hoặc được xem là thông tin tài chính.

4. Cách Thức Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Theo pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ một phần phù hợp thông tin cá nhân của quý vị để:

·         Cung cấp và tính phí phòng nghỉ tại khách sạn và những hàng hóa cũng như dịch vụ khác mà quý vị mua;

·         Cung cấp cho quý vị một mức độ dịch vụ tốt hơn và chú trọng tới nhu cầu cụ thể của cá nhân hơn;

·         Thực hiện những nghĩa vụ pháp lý theo hợp đồng với quý vị, bất cứ ai tham gia vào quá trình bố trí hành trình du lịch của quý vị (ví dụ như đại lý du lịch, nhóm tổ chức du lịch hoặc chủ lao động của quý vị) và các bên bán (ví dụ như công ty thẻ tín dụng, nhà điều hành dịch vụ hàng không và những chương trình khách hàng thân thiết khác);

·         Tiến hành nghiên cứu thị trường, những cuộc khảo sát đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và về chất lượng, hoạt động marketing trực tiếp và quảng cáo bán hàng;

·         Phản hồi những yêu cầu thông tin và dịch vụ;

·         Cung cấp vì sự an toàn và an ninh của nhân viên, khách hàng và khách công tác khác;

·         Quản lý việc lưu trữ hồ sơ chung;

·         Đáp ứng những yêu cầu pháp luật và điều tiết công việc

5. Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân của quý vị

Đôi khi chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị. Chúng tôi sẽ luôn tiết lộ theo quy định của luật pháp hiện hành. Những trường hợp mà chúng tôi có thể tiết lộ (ngoài những thông tin được mô tả trong Phần 4 bên trên) bao gồm:

5.1 Đại Lý, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Nhà Cung Ứng của Chúng Tôi

Cũng như phần lớn các khách sạn, chúng tôi có thể giao việc xử lý những chức năng và/hoặc thông tin nhất định cho các bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể cộng tác với các công ty nghiên cứu thị trường để giúp chúng tôi liên lạc với khách hàng vì mục đích nghiên cứu thị trường và đảm bảo chất lượng. Khi chúng tôi giao việc xử lý thông tin cá nhân của quý vị cho các bên thứ ba hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý vị cho các nhà cung cấp dịch vụ thuộc bên thứ ba, chúng tôi bắt buộc các bên thứ ba đó phải bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị theo các điều khoản và điều kiện của Chính Sách này, bằng những biện pháp an ninh phù hợp và nghiêm cấm họ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị vào những mục đích riêng của họ hay tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho những người khác.

5.2 Ủy Quyền Tín Dụng

Khi quý vị yêu cầu tín dụng, thông tin cá nhân của quý vị sẽ được sử dụng và tiết lộ cho các bên thứ ba theo pháp luật hiện hành phù hợp vì mục đích xác định có cấp và duy trì mức tín dụng cho quý vị hay không.

5.3 Chuyển Nhượng Kinh Doanh

Vì chúng tôi không ngừng phát triển hoạt động kinh doanh, chúng tôi có thể bán các khách sạn và tài sản khác, hoặc kết thúc làm đơn vị quản lý hay nhượng quyền của một khách sạn hiện đang nằm trong danh mục của chúng tôi. Trong những trường hợp đó, chúng tôi có thể đưa thông tin cá nhân thu thập được về quý vị vào, hoặc kiểm soát thông tin cá nhân đó, dưới dạng một tài sản kinh doanh trong bất cứ việc chuyển nhượng nào như vậy. Ngoài ra, trong những trường hợp không mong muốn mà chúng tôi, hay về cơ bản là tất cả những tài sản của chúng tôi, bị thu mua, thì thông tin cá nhân thu thập được từ quý vị, hoặc việc kiểm soát thông tin đó, có thể là một trong những tài sản được chuyển nhượng.

5.4 Yêu Cầu Pháp Lý

Chúng tôi có quyền tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào chúng tôi có về quý vị nếu tòa án bắt buộc hoặc một cơ quan chính phủ yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc nếu chúng tôi xác định điều này là cần thiết hay phải tuân theo luật pháp hoặc để bảo vệ quyền lợi hay tài sản của chúng tôi theo pháp luật hiện hành. Chúng tôi cũng có quyền giữ lại thông tin cá nhân đã thu thập và xử lý thông tin cá nhân đó để tuân thủ những quy định và quy tắc về kế toán cũng như thuế vụ và pháp luật về việc lưu giữ các hồ sơ ghi chép cụ thể.

6. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Khi Quý vị Ghé Thăm Chúng Tôi Trực Tuyến

Nếu quý vị chọn lấy thông tin hoặc hợp tác kinh doanh cùng chúng tôi trực tuyến bằng cách truy cập tohovina.vn quý vị có thể muốn biết những thông tin sau đây:

6.1 Quý vị Có Thể Duyệt Web Mà Không Cần Tiết Lộ Danh Tính Của Mình

Quý vị luôn có thể truy cập các trang mạng của chúng tôi mà không cần tiết lộ danh tính của mình hay cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào.

6.2 Thông Tin Sử Dụng

Khi quý vị truy cập các trang mạng của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin sử dụng (nghĩa là địa chỉ Giao Thức Internet tự động được chỉ định cho máy tính của quý vị mỗi khi quý vị duyệt Internet, ngày và giờ quý vị truy cập, loại trình duyệt Internet mà quý vị sử dụng và URL của bất cứ trang mạng nào khác đã chuyển quý vị tới trang mạng của chúng tôi, và các trang quý vị truy cập và thời lượng quý vị sử dụng trên mỗi trang), nhưng thông tin đó không được liên kết tới quý vị dưới dạng một cá nhân trừ khi quý vị tạo một hồ sơ người dùng. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đánh giá và cải thiện các tính năng, trải nghiệm của khách hàng và chức năng các trang mạng của chúng tôi.

6.3 Công Nghệ Cookie

Chúng tôi sử dụng “công nghệ cookie” trên các trang mạng của chúng tôi để cho phép chúng tôi đánh giá và cải thiện chức năng các trang mạng của mình. Bản thân các cookie không thể sử dụng để tiết lộ danh tính của quý vị. Chúng nhận diện trình duyệt của quý vị, chứ không phải quý vị, tới các máy chủ của chúng tôi khi quý vị truy cập các trang mạng của chúng tôi.

Nếu quý vị không muốn chấp thuận các cookie, quý vị có thể chặn chúng bằng cách điều chỉnh cài đặt trên trình duyệt internet của mình. Tuy nhiên, nếu quý vị chặn chúng, thì quý vị sẽ không thể sử dụng tất cả chức năng trên các trang mạng của chúng tôi, bao gồm các chức năng tùy biến có liên quan đến việc tạo một hồ sơ người dùng.

Quý vị có thể tìm thấy thông tin thêm về các cookie và cách chúng hoạt động tại trang mạng allaboutcookies.org.

6.4 An Ninh

Do an ninh thông tin cá nhân của quý vị là rất quan trọng với chúng tôi, nên chúng tôi sử dụng phần mềm Tầng Kết Nối Bảo Mật (“SSL”) để mã hóa thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi. Nếu trình duyệt của quý vị được kích hoạt SSL (mà phần lớn là như vậy), thì việc chuyển trực tuyến thông tin cá nhân của quý vị tới chúng tôi sẽ được mã hóa. Quý vị có thể kiểm tra xem thông tin cá nhân của mình có được chuyển đi bằng mã hóa SSL hay không bằng cách xác nhận ký hiệu khóa đóng trên thanh phía dưới cùng trong cửa sổ trình duyệt của mình. Quý vị cũng có thể kiểm tra xem thông tin cá nhân của mình sẽ được mã hóa bằng mã hóa SSL hay không bằng cách bảo đảm tiền tố trong địa chỉ trang mạng được ghi cho trang đó đã chuyển từ “http” sang “https”. Nếu quý vị không thấy ký hiệu thích hợp và tiền tố “https”, thì quý vị không nên giả định rằng thông tin cá nhân mà quý vị đang được yêu cầu cung cấp sẽ được mã hóa trước khi gửi.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập trực tuyến từ quý vị được chúng tôi và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu được bảo vệ thông qua sự kết hợp các chức năng điều khiển truy cập trực tiếp và điện tử, công nghệ tường lửa và những biện pháp an ninh phù hợp. Tuy nhiên, những biện pháp an ninh này không thể ngăn chặn tất cả mất mát, dùng sai mục đích hoặc sửa đổi thông tin cá nhân và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất hay trách nhiệm pháp lý liên quan tới bất cứ sự việc nào như vậy trong phạm vi pháp luật cho phép. Nếu pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị về bất kỳ thất thoát, dùng sai mục đích hoặc sửa đổi thông tin cá nhân nào mà có thể ảnh hưởng đến quý vị để quý vị có thể có những hành động thích hợp nhằm bảo vệ hợp lý các quyền của mình.

6.5Trẻ Nhỏ

Các trang mạng của chúng tôi không bán các sản phẩm hoặc dịch vụ cho trẻ nhỏ mua và chúng tôi không cố ý gạ gẫm hoặc thu thập thông tin cá nhân từ trẻ nhỏ. Nếu quý vị dưới 18 tuổi (hoặc vị thành niên đủ điều kiện truy cập vào các trang mạng của chúng tôi), thì quý vị chỉ có thể sử dụng các trang mạng của chúng tôi khi có phụ huynh hoặc người giám hộ tham gia.

7. Lựa Chọn

Quý vị luôn có thể chọn thông tin cá nhân nào (nếu có) mà quý vị muốn cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, nếu quý vị chọn không cung cấp những thông tin chi tiết nhất định, thì một số tính năng sử dụng do chúng tôi cung cấp có thể bị ảnh hưởng (ví dụ như chúng tôi không thể thực hiện đặt phòng mà không có tên).

Nếu quý vị cung cấp cho chúng tôi các thông tin liên hệ chi tiết của mình (ví dụ như địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, hoặc số fax), thì chúng tôi có thể liên hệ để cho quý vị biết về những sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại và sự kiện mà chúng tôi cho rằng quý vị có thể quan tâm. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các bên thứ ba đã được chọn lựa một cách cẩn trọng, những người có thể liên lạc trực tiếp với quý vị. Quý vị luôn có thể chọn có nhận bất cứ hay tất cả những liên lạc này hay không bằng cách liên hệ với chúng tôi như trình bày trong Phần 11 bên dưới hoặc làm theo chỉ dẫn “hủy đăng ký” có trong các thông tin liên lạc.

Nếu quý vị có một tài khoản Hộ Chiếu Vàng, thì chúng tôi có thể đề nghị quý vị cho biết những ưu tiên liên lạc của quý vị khi quý vị nộp đơn đăng ký thành viên hoặc khi quý vị tạo hồ sơ người dùng của mình. Chúng tôi cũng có thể đề nghị quý vị cho biết cách quý vị muốn nhận bất cứ thông tin giới thiệu, chương trình marketing và chương trình khuyến mại nào (nghĩa là qua email, hoặc thư thường xuyên) và liệu quý vị có sẵn lòng tham gia vào các cuộc khảo sát hay không. Khi quý vị đã cho biết những ưu tiên của mình, thì quý vị luôn có thể thay đổi quyết định.

Trong một số phạm vi quyền hạn, luật pháp về quyền riêng tư dữ liệu có thể yêu cầu chúng tôi được quý vị chấp thuận trước khi chúng tôi gửi cho quý vị thông tin mà quý vị chưa yêu cầu cụ thể. Trong những trường hợp nhất định, sự chấp thuận của quý vị có thể được hàm ý (ví dụ như nếu cần liên hệ để hoàn tất yêu cầu của quý vị và/hoặc khi quý vị tình nguyện cung cấp thông tin để chúng tôi sử dụng). Trong những trường hợp khác, chúng tôi có thể cần quý vị chấp thuận rõ ràng theo luật pháp hiện hành (ví dụ khi thông tin thu thập được xem là Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm theo những quy định địa phương).

Chúng tôi sẽ tôn trọng bất cứ yêu cầu nào của quý vị về việc không gửi những tư liệu marketing trực tiếp tới cho quý vị. Khi nhận được một yêu cầu như vậy, thông tin liên hệ chi tiết của quý vị sẽ được “giữ lại” thay vì xóa bỏ. Điều này sẽ bảo đảm rằng yêu cầu của quý vị được ghi lại và giữ lại cho tới khi quý vị chấp thuận thay thế yêu cầu đó về sau.

8. Cập Nhật hoặc Tiếp Cận Thông Tin Cá Nhân của Quý Vị

Với một số trường hợp ngoại lệ nhất định, quý vị có quyền tiếp cận và cập nhật thông tin cá nhân lưu giữ về quý vị. Nếu quý vị muốn hỏi về bất cứ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có thể có về quý vị, quý vị có thể gửi cho chúng tôi một yêu cầu bằng văn bản qua thư hoặc email tới các địa chỉ được cung cấp. Vui lòng chắc chắn rằng có ghi họ và tên, địa chỉ và số điện thoại của quý vị và một bản hồ sơ chứng minh nhận dạng của quý vị (như thẻ ID hoặc passport) để chúng tôi có thể xác định danh tính của quý vị và xem chúng tôi có bất cứ thông tin cá nhân nào về quý vị hay không, hoặc trong trường hợp chúng tôi cần liên hệ với quý vị để lấy thêm bất cứ thông tin nào khác mà chúng tôi có thể cần để thực hiện việc xác định này.

Chúng tôi có quyền áp dụng một khoản phí cho quý vị, nếu được phép theo luật pháp hiện hành, thông thường vào khoảng US$ 20, để xử lý bất cứ yêu cầu nào như vậy. Khi quý vị có nhiều yêu cầu liên tiếp trong thời gian ngắn, chúng tôi có thể trả lời yêu cầu đến sau của quý vị bằng cách dẫn chiếu phản hồi trước đó của chúng tôi và chỉ xác định mục nào đã thay đổi về cơ bản.

Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa, hủy bỏ, và/hoặc dừng xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị. Nếu chúng tôi đồng ý rằng thông tin cá nhân đó không chính xác, hoặc việc xử lý cần được dừng lại, chúng tôi sẽ xóa hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân. Nếu chúng tôi không đồng ý rằng thông tin cá nhân đó không chính xác, thì chúng tôi thông báo với quý vị rằng chúng tôi không đồng ý và sẽ lưu vào hồ sơ rằng quý vị coi thông tin cá nhân đó là không chính xác trong một (các) hồ sơ phù hợp.

9. Thay Đổi Chính Sách này

Vì doanh nghiệp của chúng tôi không ngừng thay đổi, Chính Sách này cũng có thể thay đổi. Để hỗ trợ quý vị, Chính Sách này có ngày hiệu lực được trình bày ở cuối văn bản này.

10. Yêu Cầu Tiếp Cận Thông Tin Cá Nhân/ Câu Hỏi hoặc Khiếu Nại

Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào về Chính Sách này, hoặc có bất cứ thắc mắc hay khiếu nại nào đối với việc quản lý Chính Sách, hoặc nếu quý vị muốn gửi một yêu cầu (theo hình thức được mô tả trong Phần 9 bên trên) để tiếp cận thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng bất cứ hình thức nào sau đây:

·         Bằng cách gọi đến một trong những số điện thoại miễn phí tại trang chủ tohovina.vn

·         Bằng cách liên hệ với bàn Lễ tân tại Khách sạn của chúng tôi.

Tất cả những yêu cầu tiếp cận thông tin cá nhân của quý vị phải được gửi bằng văn bản bằng thư hoặc email. Chúng tôi có thể hồi âm yêu cầu của quý vị bằng thư, email, điện thoại hoặc bất kỳ biện pháp thích hợp nào khác.

Địa chỉ: 284/17 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, HCM

Email: info@tohovina.vn

Tổng đài đặt hàng: 028 7775 7788

Hotline

Company contacts

G

0857 857 986

Hotline 1
0978 367 373
Hotline 2
0976 788 768
Zalo
0857 857 986
messenger
m.me/tohovina